Projekt / Medarbetare/ Kontakt/ Hur vi arbetar

Så här arbetar vi på Unges Byggservice

Här berättar vi hur vi tycker det fungerar bäst att arbeta med större byggprojekt från start till mål.

Detta har vi genom erfarenhet kommit fram till fungerar bäst för att uppfylla kundens alla önskemål på sådana komplexa projekt som man som husägare oftast inte gör kanske mer än någon gång i livet och det är extra viktigt att allt verkligen blir rätt.

Men vi är förstås flexibla och anpassar oss till andra sätt att jobba på när kunden önskar eller när tidsmarginalerna inte tillåter ett så pass väl projekterat projekt

Första mötet efter förfrågan

Era önskemål i stora drag.
Byggtekniska förutsättningar i det befintliga huset.
Eldragningar, vatten, avlopp och värmesystem.

Hitta en känsla av vilken nivå ni vill ha på slutresultatet.
Eventuella frågor vi har kring underlagen som ni har skickat.

Fotografering av alla berörda delar, för att inte missa viktiga detaljer.

Efter mötet har vi som målsättning att återkomma med en första vägledande kostnadsuppskattning inom 10 dagar.

Vägledande kostnads­uppskattning

Detaljerad arbetsbeskrivning på en mindre del av projektet.
Ungefärliga uppskattningar på övriga moment, utifrån erfarenheter från likande arbeten och den nivå på utförande som vi bedömer att ni vill ha.

Detaljerad arbetsbeskrivning för ett liknande projekt som vi utfört.
(”rumsa”) — sammanställning för olika delmoment per rum. Så ni kan se hur det kan se ut när man kommit betydligt längre i planeringen.
Foton från tidigare projekt.

Detta gör vi för att ni ska ha underlag att bestämma om ni vill jobba med oss. Dessutom vill vi att ni får en bra första bild av kostnader. Det är en viktig grund för beslut kring i vilken omfattning ni vil bygga/renovera — innan ni kommit för långt i projektet.

Projektering

Om ni känner att vi är rätt firma för er, så går vi nu vidare med att ta fram en detaljerad arbetsbeskrivning/kostnadsuppskattning på hela projektet med alla arbetsmoment och samtliga yrkesgrupper.

Lösningar och materialval för alla moment utifrån ritningar och den information vi har så här långt. Arbetsbeskrivning utifrån den information vi fått av er så långt samt våra antaganden och rekommendationer utifrån vår erfarenhet. I det här stadiet är oftast inte ni som kund redo att svara på allt in i minsta detalj. Men här kommer vi en bit längre på vägen och ni kan se vad ni tycker vi gjort rätt och vad ni vill ändra.

Nästa steg är genomgång tillsammans för att justera lösningar och göra ändringar enligt önskemål — av estetiska eller ekonomiska skäl.

Säkerställa att alla har samma syn på vad som ska utföras.
- Ny kostnadsuppskattning, uppdaterad efter era önskemål.

Detaljer

Nu, när vi har ringat in de flesta arbetsmomenten, är nästa steg att reda ut alla detaljer.

- Vi tar nu fram en rumsa med alla frågor som vi kommer behöva ta fram svar på.
- Vi fyller själva i rumsan, alla frågor som vi tycker att vi redan har koll på sedan lämnar vi över den till er.

Exempel på frågor i rumsan är:

 • väggkulör samt glans
 • material och behandling på golv
 • placering av takbelysning och eluttag samt modell på uttag och brytare
 • utformning och utseende på snickerier
 • alla detaljer i kök, badrum och tvättstuga
 • kulör på plåtdetaljer utvändigt
 • val av marksten

Detta är en rolig, men också tidskrävande, och ofta lite svår, uppgift. Vi är gärna med och hjälper er. Vi har massor med erfarenheter och kan visa bilder från tidigare projekt. Vi har prover på material, lister, kulörer, spottar med mera, som vi rekommenderar. Och vi kan hjälpa till med färgsättning, om ni önskar.

Förberedelser inför byggstart

Under tiden som ni/vi jobbar med att ta fram alla detaljer jobbar en projektledare på att ta fram allt som behövs inför byggstart:

 • enklare skisser på vvs, dagvatten och dränering
 • vissa konstruktions skisser
 • en grov tidsplan
 • aktuella monteringsanvisningar och egenkontroller
 • arbetsmiljöplan och plan för skyddsronder
 • vi startar en WhatsApp-grupp med alla inblandade, så vi kan skicka bilder och stämma av frågor.

Allt för att undvika missförstånd på plats, och kunna ha snabbare genomgång med de som ska utföra de olika momenten.
Det kan även innefatta att vi åker ut och går igenom vissa invecklade detaljer med underentreprenör, för att säkerställa att den prisuppskattning/lösning vi har tänk kommer att fungera.


Kontraktsskrivning och uppdatering

Rumsan är ifylld, och vi har även fördjupat oss i byggtekniska delar, så som t.ex. bärande konstruktioner, placering av stenkistor, ventilationslösningar med mera, samt gjort eventuella nödvändiga justeringar.

Nu kan vi skriva kontrakt.

Vår ambition med detta är att få en så tydlig bild som möjligt, av helheten, och därmed också kostnaden. Det vill dock fortfarande vara görligt med ändringar eller ekonomiska prioriteringar i senare skeden.

Byggstart

Projektledaren går igenom detaljerna med den arbetsledande snickaren som kommer vara på plats dagligen.

Nu är vi i gång!

Medan bygget pågår har ni löpande dialog med projektledaren om hur det går, och även om lösningar på mindre detaljer.

Avslut

Projektledaren har ett avslutningsmöte med överlämning av pärm eller mapp med all relevant information som sammanställts under byggets gång.
På detta möte visar vi även praktiska saker, som var alla rörcentraler är, hur man öppnar vattenlås, och annat behövligt.

Generellt

För att gå igenom och fatta de flesta besluten innan vi börjar så brukar kunderna behöva cirka 6 månader på sig från första kontakt tills det mesta är utrett.

I många fall finns inte den tiden, och då är det möjlig att starta redan efter det tredje steget (”projektering”), och svara på detaljfrågor löpande under processen. Detta skrivs då in i kontraktet.

Om byggstart sker redan efter tredje steget är det svårare för er, som kund, att få en bra helhetsbild över projektet både ekonomiskt samt tidsmässigt då man måste fatta beslut på kostnadsposter löpande. Varje beslut påverkar både tid och kostnad i projektet.

Det är därför alltid vår rekommendation att försöka komma så långt som möjligt i planeringen innan uppstart.

Välkomna ska ni vara som kunder hos oss!

Marko Unge
Unges Byggservice